REGULAMIN

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej B2B
JAMIKS KIDS FASHION sp. z o.o. sp. k.


I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży wyrobów firmy JAMIKS KIDS FASHION
sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B jamiksb2b.com

2.Przedsiębiorcą prowadzącym internetową platformę sprzedażową B2B jamiksb2b.com jest
JAMIKS KIDS FASHION sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jarocinie, ul. Wrocławska 117A,
(63-200 Jarocin), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr0000354107, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP 6172189311, numer statystyczny REGON 301415700.

II. Definicje
Wszelkie wyrazy bez względu na to czy zostały napisane wielką czy małą literą, zdefiniowane
poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

“Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego,
określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.

“Administrator” lub „JAMIKS” – właściciel e-sklepu JAMIKS KIDS FASHION sp. z o.o.
sp.k. z siedzibą w Jarocinie, ul. Wrocławska 117A, (63-200 Jarocin), wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
KRS pod nr0000354107, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6172189311,
numer statystyczny REGON 301415700.

“Sklep” - internetowa platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jego elementami,
zarządzany przez Administratora.

„Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

„Kontrahent” – Przedsiębiorca, który zarejestrował się w Sklepie i uzyskał indywidualny kod
login oraz hasło.

„Zamówienie” – oferta zakupu produktów prezentowanych w Sklepie, złożona drogą
internetową poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu.

III. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka
internetowa akceptująca pliki typu cookie.

2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji w serwisie. W
tym celu należy wypełnić dostępny na stronie formularz rejestracyjny.
Jeśli podmiot gospodarczy nie został wpisany do bazy elektronicznego systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub bazy
elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), JAMIKS odmawia
rejestracji Przedsiębiorcy w bazie Przedsiębiorców JAMIKS do czasu zamieszczania
danych Przedsiębiorcy w bazie systemu CEIDG oraz GUS.

3. W przypadku braku w formularzu koniecznych danych, Kontrahent zostanie
poproszony o ich uzupełnienie.

4. Po weryfikacji danych przez JAMIKS, Kontrahentowi zostanie wysłany mail
powitalny z indywidualnym login, hasło Użytkownik nadaje sam przy pierwszym
logowaniu.

5. JAMIKS zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez
podania przyczyny.

6. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać
loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu
i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie JAMIKS
szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

7. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz
innych osób, którym udostępni hasło i login.

8. JAMIKS zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie
przestrzega Regulaminu.

9. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać
postanowień Regulaminu i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie
dostępu. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora,
niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta w/w warunków.

IV. Towary i ceny
1. Witryna Sklepu przedstawia podstawową listę produktów wraz z precyzującymi je
atrybutami.

2. Podane ceny towarów są cenami netto. Indywidualne rabaty uwzględniane są
każdorazowo przy realizacji Zamówienia.

3. Oferowane do sprzedaży produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego

4. JAMIKS dopuszcza możliwość braku zamówionego przez Kontrahenta towar.
Kontrahent zostanie poinformowany o tym fakcie i zostanie mu zaproponowany inny,
podobny produkt.

5. JAMIKS nie ponosi odpowiedzialności za przestoje wynikające z przyczyn
technicznych, uniemożliwiające dokonywania Zamówień.

V. Zamówienia

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego
Zamówienia.

3. Zamówienia mogą być przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do JAMIKS
zestawienia wybranych produktów po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego
na stronie Sklepu.

5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych
produktów.

6. JAMIKS nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane
z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod
wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

7. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia
na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Otrzymane przez JAMIKS
Zamówienie jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.

8. Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

9. JAMIKS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności po stronie JAMIKS, co może nastąpić w szczególności w
przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent
zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.

VI. Dostawa i odbiór
1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

2. Dostawy mogą być realizowane przez firmy kurierskie wybrane przez JAMIKS.
Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do
odbioru dostawy.

3. Koszty dostawy zamówienia o wartości do 1000,00PLN netto ponosi Kontrahent.

4. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.

5. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za towar
kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

6. Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z fakturą oraz
dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.

7. W przypadku uszkodzeń opakowania Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem
protokół niezgodności, który po podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika
stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

VII. Płatności
1. Płatności są realizowana w następujących formach:
a. przedpłata,
b. wpłata gotówkowa w kasie JAMIKS,
c. wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
d. przelew z odroczonym terminem płatności

2. Forma płatności jest ustalana na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji

Kontrahenta w JAMIKS. W trakcie współpracy forma płatności może ulegać zmianie na
wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji JAMIKS.

3. JAMIKS wystawia Kontrahentom faktury VAT za zakupione towary. Źródłem danych
Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczący miejsca dostawy są informacje
z formularza rejestracyjnego przekazane przez Kontrahenta podczas procesu rejestracji.
Inne miejsce dostawy może zostać wskazane przez Kontrahenta na formularzu
zamówienia.

4. Faktury VAT wysyłane są razem z dostawą, mogą być również odebrane przez
Kontrahenta osobiście lub wysłane listem poleconym na adres wskazany przez
Kontrahenta.

5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia JAMIKS do
wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

VIII. Reklamacje
1. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14dni od daty zwrotu wadliwego towaru.

2. Produkty wadliwe lub uszkodzone należy zgłosić telefonicznie pod nr + 48 62 747 0880
lub mailowo na adres jamiks@jamiks.com.pl

3. Kontrahent odsyła wadliwy towar na własny koszt.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wymieniony towar zostanie wysłany na adres
Kontrahenta, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt JAMIKS.

5. JAMIKS nie odpowiada za uszkodzenia towarów powstałe w trakcie transportu.

IX. Ochrona tajemnicy handlowej
1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji
handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz
innych informacji dotyczących JAMIKS, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu
na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie
upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W
takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować JAMIKS o ujawnieniu
informacji w ciągu 7 dni.

3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat
od jej zakończenia.

4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku JAMIKS ma możliwość
dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie
informacji poufnych.

X. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAMIKS KIDS FASHION Sp. z o.o.
sp.k. z siedziba w Jarocinie ul. Wrocławska 117 a, reprezentowana przez przedstawiciela
Mirellę Czabańską ,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży
towarów oferowanych przez Spółkę oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z
poczynionych zakupów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku
obrachunkowego, w którym nastąpiła sprzedaż,

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z uwzględnieniem regulacji
art. 17 RODO,

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO,

6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zakupów w
Spółce JAMIKS KIDS FASHION Sp. z o.o. sp.k. – złożenia zamówienia,
odbioru/dostarczenia zakupionego towaru. Nieprzekazanie danych osobowych powoduje
niemożność zwarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów JAMIKS KIDS FASHION
Sp. z o. o. sp. k. i związanych z nią praw i obowiązków.

XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy
przesyłać na adres e-mail: jamiks@jamks.com.pl. JAMIKS zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się
obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.

4. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je
rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia
porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu
dla siedziby JAMIKS.

6. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania ze Sklepu należy zgłaszać na adres
mailowy: jamiks@jamiks.com.pl albo pod nr tel. tel. + 48 62 747 0880